February 16, 2017

Tiểu Sử Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ 

Chủ trì chùa Thiên Hưng
Nhơn Hưng - Thị Xã Anh Nhơn - Bình Định


Thầy Đồng Ngộ
Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ


Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng NgộBiểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc